Optionsprogram

Här kan du själv skapa de handlingar som krävs för att ge ut teckningsoptioner till nyckelpersoner, styrelseledamöter m.m. En teckningsoption ger innehavaren rätt att köpa aktier till ett i förväg bestämt pris.

Viktigt vid utgivande av teckningsoptioner är att dina anställda betalar ett marknadsmässigt pris för optionerna för att undvika oönskade skattekonsekvenser.

Vi rekommenderar att du innan du börjar fylla i formuläret läser igenom checklistan. När du är klar med dokumenten kan du behöva någon som granskar och hjälper till med registrering hos Bolagsverket.

Checklista

Det finns olika sätt att ge ut optioner. Teckningsoptioner är ett värdepapper som ska registreras hos Bolagsverket. Personaloptioner baseras på ett avtal mellan den anställde och bolaget och är inte ett värdepapper. Det finns även specialregler för små start ups som kan ge ut s.k. kvalificerade personaloptioner som möjliggör att ge ut optioner utan förmånsbeskattning för den anställde.

Vill du veta mer om skillnaderna och om det finns ett bättre alternativ än teckningsoptioner så rekommenderar vi att ta kontakt med en expert.

Löptiden, dvs tiden från det att optionen ges ut till när optionen kan användas för att köpa aktier, påverkar värdet på optionen. Ju kortare löptid desto lägre värde. Vanligt är 2-5 år.

För att undvika beskattning som inkomst av tjänst är det viktigt att den anställde betalar marknadspris för optionen. För detta används den s.k. Black & Scholes modellen. För att kunna använda den krävs att man har ett aktuellt marknadsvärde per aktie. Om bolaget nyligen genomfört en nyemission till externa investerare kan denna emissionskurs användas. Annars kan det vara bra att låta en extern part genomföra en värdering av företaget.

Lösenpriset är det som optionsinnehavaren ska betala för aktien när optionen löper ut. Detta pris är alltid högre än nuvarande marknadspris. För optionsinnehavaren är det förstås fördelaktigt om priset är så lågt som möjligt. Dock blir optionspriset högre vilket är negativt.

Förutom aktiens marknadspris och lösenpris samt löptid så tar man även hänsyn till volatilitet och riskfri ränta när man beräknar optionspriset. Beräkningen görs med hjälp av Black & Scholes modellen.

Teckningsoptioner kan erbjudas till valfri krets av personer – anställda, konsulter, styrelse m.m.

Beslutet om att emittera teckningsoptioner fattas normalt av bolagsstämman. Men om styrelsen har ett s.k. bemyndigande från bolagsstämma att fatta emissionsbeslut så kan det räcka med styrelsen. I upprättandet av handlingarna i Cooachs dokumentrobot väljer du vad som är aktuellt i ditt fall.

Oftast går man ut med ett erbjudande om att förvärva teckningsoptioner till den krets man önskar. Några kanske inte har möjlighet att köpa och andra kanske tackar nej av andra skäl. De som tackar ja erhåller de avtal om förvärv av teckningsoptioner som tas fram i dokumentroboten.

Betalning för teckningsoptionerna sker normalt i anslutning till teckning. För anställda kan köpeskillingen för optionerna även erläggas i form av en förmån som tas upp i löneredovisningen och på vilken skatt och sociala avgifter ska erläggas

Teckningsoptionerna är ett värdepapper som registreras hos Bolagsverket genom att skicka in en blankett som finns på bolagsverkets hemsida och kopior på de handlingar som utgör optionsprogrammet.

Förhoppningsvis avslutas optionsprogrammet med att optionsinnehavarna tecknar aktier. Anmälan sker till bolaget och likviden betalas in på företagets bankkonto. Därefter anmäls emissionen pga teckningsoptioner till Bolagsverket för registrering

Q&A

Teckningsoptioner är ett värdepapper medans personaloptioner är mer av ett skatterättsligt instrument. För innehavaren är det framförallt beskattningen som skiljer sig åt då personaloptionerna beskattas som en förmån när aktieteckning sker. Om teckningsoptionerna emitteras till marknadsvärde och inte är hårt knutna till anställningen så sker beskattning först när aktierna säljs.

Ja, det finns inga begränsningar utan du kan emittera till de som du vill knyta till bolaget.

Nej, det bör inte göras då de kan betraktas som personaloptioner vilket kan innebära en hårdare beskattning.

Bolagsstämman är fri att bestämma hur många optioner som ska ges ut.

Spara och fortsätt senare